Partnership

Relationship

Có một ngày Anh hỏi Em rằng “Em yêu Anh hay yêu cuộc sống của mình”, Em trả lời rằng “Em yêu cuộc sống”. Thế là Anh bước đi nhưng Anh không bao giờ biết rằng Anh chính là cuộc sống của đời Em.

Có nhiều mối quan hệ trong thực tế không cần thiết nhưng có vẫn còn hơn không

Posted by K-He. Sup on 2011-01-twenty five 09:33:twelve

Tagged:

Leave A Reply

Partnership

by Melissa Tyree
0